Årsmøtet 2018

Postet av Lommedalens IL den 20. Feb 2018


Årsmøtet 2018 i Lommedalens Idrettslag 

avholdes 

torsdag 22. mars kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen 

Til behandling: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2017, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2017 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2018.
 9. Behandle prosjekt mandatet for Breddeidrett senteret.
 10. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg

a)     Leder og nestleder

b)     2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c)     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10

d)     1 revisor

e)     Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.

f)       Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest

tirsdag 6. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside.

Med vennlig hilsen

LILs Hovedstyre Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.